Huishoudelijk Reglement

Volkstuinvereniging “Het Gelderse Hout” te Lelystad

Artikel 1: DOEL

De vereniging heeft ten doel het telen van groenten, fruit en bloemen als vrijetijdsbesteding te bevorderen. Leden kunnen hiertoe bij de vereniging in overleg een tuin huren.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1. De vereniging kent leden en aspirant-leden

2.2. Zij die als lid of aspirant-lid wensen toe te treden dienen zich te wenden tot de secretaris van de vereniging.

2.3. Toelating geschiedt volgens artikel 6 van de statuten

2.4. Leden die anderen op hun tuin laten tuinieren dienen het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De

medetuinder zal, ongeacht de leeftijd, als aspirant-lid worden ingeschreven.

2.5. Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris.

Artikel 3: CONTRIBUTIE, HUUR EN ANDERE KOSTEN

3.1. De hoogte van de jaarlijks te betalen contributie en huur als mede van de andere te betalen kosten wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

3.2. De eerste maal is contributie verschuldigd bij toetreding tot de vereniging en wordt geacht te strekken over het dan lopende jaar.

3.3. Bij toetreding tot de vereniging is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd.

3.4. Het verenigingsjaar en tuingebruik begint 1 december en eindigt 30 november. Contributie en tuinhuur worden aan het begin van het tuinjaar in rekening gebracht en moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn worden extra kosten in rekening gebracht.

3.5. Aspirant-leden betalen alleen het bedrag van de contributie per jaar.

3.6. Iedere huurder van een tuin, gehuurd na 6 februari 1995, betaalt éénmalig per are tuin of evenredig minder een waarborgsom.

3.7. Als de huur wordt opgezegd moet de tuin schoon worden opgeleverd. Dit betekent ook dat afval, zoals glas, hout, plastic, kapotte tegels e.d. verwijderd is. Indien hieraan voldaan dan wordt de waarborgsom terugbetaald na vereffening met nog bestaande schulden aan de vereniging.

3.8. Leden die geroyeerd zijn wegens contributie- en/of huurschuld kunnen alleen dan opnieuw als lid worden toegelaten nadat zij genoemde schulden hebben voldaan.

Artikel 4 TUINGEBRUIK

4.1. De tuin dient vóór 15 april gespit, geploegd, gefreesd of zodanig bewerkt te zijn dat deze ontdaan is van alle onkruid en (restanten van) gewassen.

4.2. Leden zijn verplicht de centrale looppaden grenzend aan hun tuin over de halve breedte te onderhouden. De centrale looppaden zijn voorzien van een toegangshek die na iedere passage wordt gesloten.

4.3. De tuinnummers dienen vanaf het pad duidelijk zichtbaar zijn.

4.4. Tuinafscheidingen en bebouwingen dienen in goede staat te verkeren. Tuinafscheidingen die geen zonlicht doorlaten, zoals schuttingen, golfplaten, rietmatten e.d. mogen in principe niet hoger zijn dan 0.6m. Onder de afrasteringen tussen de tuinen en tussen tuin en looppad dienen onkruidvrij te zijn.

Tuinafscheidingen mogen niet van prikkeldraad zijn voorzien.

4.5. Opstallen. Onder opstallen wordt verstaan: een houten schuur of tuinhuisje, en een plantenkas. De bouwmaterialen mogen geen asbest bevatten. Mobiele opstallen zoals caravans e.d.mogen niet worden geplaatst. De maximale afmetingen zijn als volgt:

4.5.1 De oppervlakte van schuur/tuinhuisje bedraagt 5 m2 per are, met een max. van 10 m2 per twee of meer aren aaneengesloten tuin.

De oppervlakte van een plantenkas mag niet meer zijn dan max. 15 m2, ongeacht de grootte van de tuin die is gehuurd.

4.5.2 Voor het oprichten van opstallen welke hoger zijn dan 0,6 m moet vooraf overleg met het bestuur plaatsvinden. Bouwvergunningen worden alleen door de Gemeente Lelystad afgegeven;

4.5.3 Opstallen dienen op een afstand van 1m vanaf de achterkant van de tuin te worden geplaatst. Plantenkassen dienen eveneens achter op de tuin te worden geplaatst. Er mag geen ander bestratingsmateriaal worden gebruikt dan tegels van 30 x 30.

4.6. Bessenstruiken, frambozen, bramen e.d. dienen minimaal één meter van de scheiding tussen tuin en looppad te worden geplaatst. Vruchtbomen mogen alleen in het midden van de tuin worden geplant.

4.7. De regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Lelystad) zijn van toepassing en dienen te worden nageleefd. Open vuur is verboden. Het verbranden van afval op de tuin is dus niet toegestaan. Tuinafval moet op eigen tuin gecomposteerd of meegenomen worden naar huis. Het deponeren van (tuin)afval buiten het tuincomplex is een milieudelicht.

Geluidsoverlast voor andere tuinders en voor de omwonenend moet worden voorkomen.

4.8. Voor de teelt van aardappelen geldt een wettelijk verplichte teeltwisseling.Hierdoor mag ten hoogste op eenderde van de oppervlakte aardappelen worden geteeld. Gebruik van niet NAK-gekeurd pootgoed is verboden.

Het voor de teelt van aardappelen geschikte deel wordt vroegtijdig aangegeven op de website en via de Nieuwsbrieven. In verband met aardappelziekte (Phytophthora infestans) is ieder verplicht zijn gewas te controleren. Zieke planten moeten direct van het tuincomplex verwijderd en vernietigd worden.

4.9. Van april tot en met september zal de Commissie van Beheer (CvB) controle op het gebruik van de tuin zoals hiervoor is aangegeven, uitoefenen. Tuinen waarvoor een waarschuwing wordt uitgeschreven worden na ± 10 dagen nogmaals gecontroleerd. Wanneer de leden na twee waarschuwingen, voorzien van een uiterste datum voor herstel, in gebreke blijven, kan het gebruik van de tuin worden ontzegd.

De kosten voor het opruimen van een dergelijke tuin worden aan betrokkene in rekening gebracht. Nog aanwezige bruikbare eigendommen vallen toe aan de vereniging.

4.10. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de leden van de vereniging is in principe niet toegestaan. Door het bestuur kan hiervan op verzoek van de huurder worden afgeweken. De onkruidbestrijding zal dan door of namens het bestuur met de daarvoor toegestane middelen worden uitgevoerd.

4.11. Kinderen beneden 12 jaar mogen niet zonder begeleiding op het tuincomplex komen.

4.12. Er mogen geen huisdieren en/of kleinvee op het tuincomplex gehouden worden.

Honden mogen alleen aangelijnd op het tuincomplex worden meegenomen. Vervuiling door honden, zowel op het complex als op de eigen tuin dient te allen tijde opgeruimd en afgevoerd te worden.

4.12 Er wordt een uitzondering gemaakt voor het houden van kippen.

Kippen mogen worden gehouden, in gepast aantal, en onder de voorwaarden, zoalsbeschreven in het kippenregelement .  Een tuinder die kippen wil gaan houden dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur, i.c. de secretaris. Voor toezicht en handhaving functioneert een kippencommissie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft de bevoegdheid de toestemming voor het houden van kippen aan een tuinder in te trekken.

4.13. Ruilen van een tuin is alleen mogelijk na toestemming van het bestuur.

4.14. Naast het in artikel 4.13 gestelde heeft het bestuur het recht om in bijzondere situaties waarschuwingen uit te schrijven en data te stellen waarbinnen een tuin in goede staat gebracht moet worden. Dit recht is niet aan een bepaalde periode gebonden maar geldt voor het gehele jaar.

Artikel 5: BEROEP TEGEN ONTZEGGING TUINGEBRUIK .

Van een besluit tot ontzegging van het tuingebruik staat de betrokkene, binnen veertien dagen na datum van  verzending van de schriftelijke kennisgeving van het besluit, daartegen beroep open bij de commissie van beroep.

Artikel 6: BESTUUR

6.1. Ieder jaar treedt 1/3 van het bestuur af volgens volgend rooster: 1e voorzitter en 2e secretaris // 1e secretaris // 1e penningmeester en 2e voorzitter. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

6.2. Bij aftreden van een bestuurslid levert hij/zij binnen veertien dagen alle de vereniging toebehorende gelden, geldswaardige papieren, boeken en bescheiden, archief enz. in bij het bestuur.

Artikel 7: DAGELIJKS BESTUUR .

7.1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

7.2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering en het bestuur.

7.3. Ieder lid van het dagelijks bestuur of hun vervanger tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen.

7.4. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht, of een bestuurslid hiervan de wens te kennen geeft.

Artikel 8: VOORZITTER

Tot de werkzaamheden van de voorzitter behoren: De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en handhaving van de statuten en het reglement; Hij bekrachtigt met zijn handtekening de door het bestuur goedgekeurde rekeningen

Artikel 9: SECRETARIS

Tot de werkzaamheden van de secretaris behoren: Het bijhouden van een register van alle leden en aspirant-leden; Het uitgeven van tuinen; Het voeren van de correspondentie van de vereniging; Het in overleg met de voorzitter plannen van de vergaderingen; Het nauwkeurig aantekening houden van hetgeen in de vergadering wordt behandeld en besloten en het publiceren van de uitgewerkte notulen op de eerstvolgende vergadering;  Het maken van een jaarverslag; Bijhouden van een presentielijst van alle van de vereniging uitgaande vergaderingen;

Het beheren van het archief waarin alle inkomende stukken en alle afschriften van de uitgaande correspondentie van de vereniging en alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden bewaard.

In het kader van de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018 hanteert het Gelderse Hout een protoco zoals dat is besproken en vastgesteld in de ledenvergadering van februari 2019.

Artikel 10: PENNINGMEESTER

Tot de werkzaamheden van de penningmeester behoren: Het bijhouden van een register van alle leden en aspirant-leden; Het tijdig innen en het beheren van de geldmiddelen; Het doen van betalingen tegen een deugdelijk bewijs; Het opmaken van een rekening van baten en lasten van het afgelopen boekjaar; Het opstellen van de jaarlijkse begroting; Het beleggen van gelden die niet voor direct gebruik nodig zijn op een door het bestuur aangewezen wijze; De penningmeester is gehouden desgevraagd het bestuur en de kascommissie, belast met de controle op de administratie van de financiën van de vereniging, inzage in de boeken en verdere bescheiden te geven

Artikel 11: COMMISSIES

Overeenkomstig art. 14.3 van de statuten is het bestuur bevoegd om bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

uitvoeren door commissies. Hiertoe zijn de volgende commissies benoemd:

* Commissie van beheer, deze is belast met het toezicht op het tuingebruik zoals verwoord in artikel 4 van dit Reglement;

* Commissie van beroep, belast met het beoordelen van bestuursuitspraken n.a.v. ontzegging van het tuingebruik.

Artikel 12: WIJZIGINGEN REGLEMENT

12.1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de ledenvergadering, indien niet in strijd met de statuten en met gewone meerderheid van stemmen.

12.2. Voorstellen tot wijziging dienen twee maanden vóór de ledenvergadering bij het bestuur te worden ingediend.

Artikel 13: NIET VOORZIENE ZAKEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of twijfels bestaan omtrent de toepassing hiervan, beslist het bestuur.

Artikel 14: SLOTBEPALING

Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Lelystad op 2 februari 2009 en herzien in 2014 en aangepast in februari 2016 en februari 2019.

.

[1] E.e.a zoals opgenomen in de Akte van oprichting, dd 30 maart 1981.