Mest, Compost en Champost

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de vereniging mest, compost en champost te bestellen. De prijs voor alle grondverbeteraars is E 1,50 per kruiwagen.

Om te bestellen kunt u een mailtje sturen naar secretaris@hetgeldersehout.nl

De mest wordt geleverd op vrijdag 21 oktober 2022. Van de compost en champost is nog geen leveringsdatum bekend.

Oogstdag 2022

Op zaterdag 24 september 2022 is de jaarlijkse Oogstmarkt gehouden op ons complex. Een gezellige bijeenkomst voor alle tuinders, waar er diverse hapjes en drankjes zijn gemaakt door de tuinders met hun oogst. Ondanks het weer en de nationale burendag was de opkomst niet slecht.

Elk jaar wordt er een thema gekozen of speelt een groente de hoofdrol. Dit jaar waren de Pompoen en de Lauki in de hoofdrollen. Er kon gesmuld worden van onder andere een Lauki soep, geroosterde Pompoen, diverse muffins met Pompoen en Lauki en een heerlijke Pompoen chilli.

Een vaste traditie is de Pompoen wedstrijd. Er waren uiteindelijk 5 kanshebbers om de wedstrijd te winnen.

Het wegen van de pompoenen ging niet zonder slag of stoot en was eigenlijk best een hilarische bezigheid. De meetapparatuur ging niet verder dan 50 kilo, dus het meetlint moest ingezet worden. De winnaars hebben een cadeaubon van E 20,00, E 15,00 en
E 10,00 ontvangen die zij kunnen besteden bij de Welkoop.

Ook heeft één van onze tuinders een workshop Zuurkool maken gegeven. Wat zullen er komende winter veel tuinders smullen van hun eigen gemaakte zuurkool van de kolen die zij zelf hebben gekweekt.

Volgend jaar is er weer een Oogstdag maar voor het zover is zijn er nog tal van andere activiteiten die er worden georganiseerd, onder andere de jaarlijkse IJsheiligenmarkt.

Maarten en Piet in de Flevopost

In de Flevopost van woensdag 28 september 2022 staat een leuk interview met onze eigen Maarten en Piet.

In het interview vertellen zij enthousiast over hun moestuin en zijn vooral enthousiast over het kraampje wat er staat voor het toegangshek van pad 4. In het kraampje wordt door de tuinders oogst neergelegd om te delen met de buurtbewoners. Een enkele keer levert dat Maarten en Piet een heerlijke appeltaart op. Een lekkere traktatie bij de koffie waar zij hun ochtend mee starten op ons fijne complex.

Het interview is dan weer mede tot stand gekomen door de moestuinburen van Piet. En zo is het mooi dat de contacten onderling zo hartelijk is.

Het interview is de lezen in de Flevopost van 28 september op pagina 15 en online via https://flevopost.nl/lelystad/Volkstuin-verbindt-mensen-met-elkaar-27949412.htm

Corona maatregelen

Ook op het Gelderse Hout ontkomen we niet aan de richtlijnen m.b.t. het Covid-19 virus, de landelijke richtlijn zullen we dan ook blijven volgen.

De plantenruilochtend gaat dit jaar door, op 14 mei 2022,.van 10 tot 12 uur

Jaarvergadering 2022

De jaarvergadering 2022 ligt inmiddels weer achter ons. Pieter Wielinga is teruggetreden als voorzitter.

De nieuwe voorzitter is Peter Schaap, bereikbaar 06-49 433 086.

Ursela Leysner is de penningmeester. bereikbaar via penningmeester@hetgeldersehout.nl

Als secretaris is Katja Eijpe gekozen, bereikbaar via secretaris@hetgeldersehout.nl

Marinus Bos is gekozen als bestuurslid voor complex beheer, bereikbaar via hgh.beheer@gmail.com

Wel zijn we nog op zoek naar vervanging van de penningmeester en aanvulling van het bestuur met algemene bestuursleden.

De factuur voor 2022, de jaarvergadering in 2022…

De facturen voor het nieuwe tuinjaar 2021zijn, op een enkele uitzondering na, betaald.

De jaarvergadering over 2021 hebben we verdaagd. Volgens de statuten moet het Gelderse Hout binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ( dat bij ons loopt van 1 december tot 30 november van enig jaar) een algemene ledenvergadering beleggen.

Gezien de maatregelen van de overheid m.b.t. het COVID-19 virus, en de richtlijnen van het RIVM, hebben we besloten de jaarvergadering op te verplaatsen naar 25-4-2022, in de Ontmoetingskerk aan de Schor in Lelystad.

Let ook op de Nieuwsbrief dienaangaande.

Waar poot ik de aardappelen in 2022?

In 2022 moeten de aardappelen en de “vrije-veld-tomaten” aan de Zuikant van de tuin worden gepoot, maximaal 1/3 de deel van de gehuurde tuin. ( de noordkant is de kant van de Beukenhof). 1/3de deel komt neer op 6.60 m. Staat daar toevallig een schuurtje, dan is het helaas niet anders: het te bepoten oppervlak wordt dan kleiner.

AVG – wat doen we met de persoonsgegevens?

In de jaarvergadering van 2019 hebben we het reglement persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt duidelijk wat we doen met de gegevens die we vragen van de leden, hierin wordt ook duidelijk wie toegang heeft tot welke gegevens. Hieronder volgt de volledige tekst.

 Om welke gegevens gaat het? Waarom worden ze bewaard? Hoe worden ze opgeslagen?  Hoe zijn de gegevens beveiligd.?  Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de data( = gegevens)?  Wie heeft toegang tot die data?  Aan wie wordt informatie verstrekt?  Wat is daarvoor de procedure ?

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET? 

Naam met voornaam/voorletters (a) Straatnaam + huisnummer (a) Postcode + woonplaats (a)  Telefoonnummer (b) Email adres (b)  Tuinnummer (c) Lid nummer (c)  Bankgegevens (d) Incassogegevens (d) 

WAAROM WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD? 

o De gegevens (a) t/m (d) zijn de basis voor de administratie van de vereniging. Bedoeld om informatie te versturen via de post en/of mail, o contact te kunnen leggen via de telefoon, o tuinders te kunnen traceren, o rekeningen te kunnen sturen en o individuele contacten te kunnen leggen tussen bestuur en leden. 

Bankgegevens (d) zijn nodig om betalingen van huur en anderszins te kunnen innen, borgsommen te kunnen terugbetalen

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD? 

o De gegevens worden na opzegging of afloop van de huurovereenkomst nog 1 jaar bewaard om verrekeningen van borgsommen te kunnen uitvoeren, en contact te kunnen hebben n.a.v. op de tuin aanwezige opstallen, materialen, beplanting etc.

WIE BEHEERT DE GEGEVENSBESTANDEN? 

o De gegevens onder (a) t/m (d) worden beheerd door de secretaris. 

HOE ZIJN DE GEGEVENS BESCHERMD/BEVEILIGD? 

o De gegevens onder (a) t-m (d) zijn ondergebracht in Google-drive  documenten. o Voor de softwarematige beveiliging volgen we de beveiliging van Google. o Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nieuwe documenten aanmaken, waarbij zij anderen toestemming kunnen geven deze gegevens in te zien (leesrecht), dan wel te bewerken ( schrijfrecht). 

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS? 

o Bestuursleden hebben toegang tot (a) t/m (c). o De penningmeester heeft toegang tot (d) o De leden van de commissie van beheer hebben toegang tot a) t/m c) 

WAT IS DE PROCEDURE ALS LEDEN OF DERDEN GEGEVENS UIT HET LEDENBESTAND OPVRAGEN? 

o Bestuursleden kunnen in kleiner verband ( werkgroepen, commissies die onder hun specifieke taak vallen) de gegevens (a) t/m (c) beschikbaar stellen aan de leden van voornoemde commissies of werkgroepen. o Leden kunnen op verzoek bij het bestuur gegevens onder (a) t/m ( c) verkrijgen, echter niet als lijst. o Derden kunnen op een met reden omkleed verzoek om informatie de gegevens (a) t/m (c) ter beschikking krijgen, alleen dan wanneer het gaat om voor de leden interessante onderwerpen, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

UITVOERINGSPROCEDURE 

o Alle huidige leden worden eenmalig over het bovenstaande geïnformeerd. o Nieuwe, toekomstige leden wordt er op gewezen dat hun gegevens worden opgenomen in de ledenlijst, met de condities zoals hierboven beschreven. o De huidige ledenlijsten, en oudere bestanden worden doorgenomen en alle overbodige, c.q. niet relevante gegevens worden verwijderd. Oude, nog bestaande ledenlijsten worden vernietigd. o Deze nieuwe regeling wordt in het Huishoudelijke Reglement opgenomen  en als zodanig vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 11-02- 2019.

Het bestaande HHR zal zo nodig worden aangepast. 

Uitwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming Gelderse Hout 2018

Huishoudelijk Reglement

Volkstuinvereniging “Het Gelderse Hout” te Lelystad

Artikel 1: DOEL

De vereniging heeft ten doel het telen van groenten, fruit en bloemen als vrijetijdsbesteding te bevorderen. Leden kunnen hiertoe bij de vereniging in overleg een tuin huren.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1. De vereniging kent leden en aspirant-leden

2.2. Zij die als lid of aspirant-lid wensen toe te treden dienen zich te wenden tot de secretaris van de vereniging.

2.3. Toelating geschiedt volgens artikel 6 van de statuten

2.4. Leden die anderen op hun tuin laten tuinieren dienen het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De

medetuinder zal, ongeacht de leeftijd, als aspirant-lid worden ingeschreven.

2.5. Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris.

Artikel 3: CONTRIBUTIE, HUUR EN ANDERE KOSTEN

3.1. De hoogte van de jaarlijks te betalen contributie en huur als mede van de andere te betalen kosten wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

3.2. De eerste maal is contributie verschuldigd bij toetreding tot de vereniging en wordt geacht te strekken over het dan lopende jaar.

3.3. Bij toetreding tot de vereniging is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd.

3.4. Het verenigingsjaar en tuingebruik begint 1 december en eindigt 30 november. Contributie en tuinhuur

worden aan het begin van het tuinjaar in rekening gebracht en moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn worden extra kosten in rekening gebracht.

3.5. Aspirant-leden betalen alleen het bedrag van de contributie per jaar.

3.6. Iedere huurder van een tuin, gehuurd na 6 februari 1995, betaalt éénmalig per are tuin of evenredig minder een waarborgsom.

3.7. Als de huur wordt opgezegd moet de tuin schoon worden opgeleverd. Dit betekent ook dat afval, zoals glas, hout, plastic, kapotte tegels e.d. verwijderd is. Indien hieraan voldaan dan wordt de waarborgsom terugbetaald na vereffening met nog bestaande schulden aan de vereniging.

3.8. Leden die geroyeerd zijn wegens contributie- en/of huurschuld kunnen alleen dan opnieuw als lid worden toegelaten nadat zij genoemde schulden hebben voldaan.

Artikel 4 TUINGEBRUIK

4.1. De tuin dient vóór 15 april gespit, geploegd, gefreesd of zodanig bewerkt te zijn dat deze ontdaan is van alle onkruid en (restanten van) gewassen.

4.2. Leden zijn verplicht de centrale looppaden grenzend aan hun tuin over de halve breedte te onderhouden. De centrale looppaden zijn voorzien van een toegangshek die na iedere passage wordt gesloten.

4.3. De tuinnummers dienen vanaf het pad duidelijk zichtbaar zijn.

4.4. Tuinafscheidingen en bebouwingen dienen in goede staat te verkeren. Tuinafscheidingen die geen zonlicht doorlaten, zoals schuttingen, golfplaten, rietmatten e.d. mogen in principe niet hoger zijn dan 0.6m. Onder de afrasteringen tussen de tuinen en tussen tuin en looppad dienen onkruidvrij te zijn.

Tuinafscheidingen mogen niet van prikkeldraad zijn voorzien.

4.5. Opstallen. Onder opstallen wordt verstaan: een houten schuur of tuinhuisje, en een plantenkas. De bouwmaterialen mogen geen asbest bevatten. Mobiele opstallen zoals caravans e.d.mogen niet worden geplaatst. De maximale afmetingen zijn als volgt:

4.5.1 De oppervlakte van schuur/tuinhuisje bedraagt 5 m2 per are, met een max.           van 10 m2 per twee of meer aren aaneengesloten tuin.

De oppervlakte van een plantenkas mag niet meer zijn dan max. 15 m2, ongeacht  de grootte van de tuin die is gehuurd.

4.5.2 Voor het oprichten van opstallen welke hoger zijn dan 0,6 m moet vooraf overleg met het bestuur plaatsvinden. Bouwvergunningen worden alleen door de Gemeente Lelystad afgegeven;

4.5.3 Opstallen dienen op een afstand van 1m vanaf de achterkant van de tuin te worden geplaatst. Plantenkassen dienen eveneens achter op de tuin te worden geplaatst. Er mag geen ander bestratingsmateriaal worden gebruikt dan tegels van 30 x 30.

4.6. Bessenstruiken, frambozen, bramen e.d. dienen minimaal één meter van de scheiding tussen tuin en looppad te worden geplaatst. Vruchtbomen mogen alleen in het midden van de tuin worden geplant.

4.7. De regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Lelystad) zijn van toepassing en dienen te worden nageleefd. Open vuur is verboden. Het verbranden van afval op de tuin is dus niet toegestaan. Tuinafval moet op eigen tuin gecomposteerd of meegenomen worden naar huis. Het deponeren van (tuin)afval buiten het tuincomplex is een milieudelicht.

Geluidsoverlast voor andere tuinders en voor de omwonenend moet worden voorkomen.

4.8. Voor de teelt van aardappelen geldt een wettelijk verplichte teeltwisseling.Hierdoor mag ten hoogste op eenderde van de oppervlakte aardappelen worden geteeld. Gebruik van niet NAK-gekeurd pootgoed is verboden.

Het voor de teelt van aardappelen geschikte deel wordt vroegtijdig aangegeven op de website en via de Nieuwsbrieven. In verband met aardappelziekte (Phytophthora infestans) is ieder verplicht zijn gewas te controleren. Zieke planten moeten direct van het tuincomplex verwijderd en vernietigd worden.

4.9. Van april tot en met september zal de Commissie van Beheer (CvB) controle op het gebruik van de tuin zoals hiervoor is aangegeven, uitoefenen. Tuinen waarvoor een waarschuwing wordt uitgeschreven worden na ± 10 dagen nogmaals gecontroleerd. Wanneer de leden na twee waarschuwingen, voorzien van een uiterste datum voor herstel, in gebreke blijven, kan het gebruik van de tuin worden ontzegd.

De kosten voor het opruimen van een dergelijke tuin worden aan betrokkene in rekening gebracht. Nog aanwezige bruikbare eigendommen vallen toe aan de vereniging.

4.10. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de leden van de vereniging is in principe niet toegestaan. Door het bestuur kan hiervan op verzoek van de huurder worden afgeweken. De onkruidbestrijding zal dan door of namens het bestuur met de daarvoor toegestane middelen worden uitgevoerd.

4.11. Kinderen beneden 12 jaar mogen niet zonder begeleiding op het tuincomplex komen.

4.12. Er mogen geen huisdieren en/of kleinvee op het tuincomplex gehouden worden.

Honden mogen alleen aangelijnd op het tuincomplex worden meegenomen. Vervuiling door honden, zowel op het complex als op de eigen tuin dient te allen tijde opgeruimd en afgevoerd te worden.

4.12 Er wordt een uitzondering gemaakt voor het houden van kippen.

Kippen mogen worden gehouden, in gepast aantal, en onder de voorwaarden, zoals

beschreven in het kippenregelement .

Een tuinder die kippen wil gaan houden dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij

het bestuur, i.c. de secretaris.

Voor toezicht en handhaving functioneert een kippencommissie, onder

verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het bestuur heeft de bevoegdheid detoestemming voor het houden van kippen aan een tuinder in te trekken.

4.13. Ruilen van een tuin is alleen mogelijk na toestemming van het bestuur.

4.14. Naast het in artikel 4.13 gestelde heeft het bestuur het recht om in bijzondere situaties waarschuwingen uit te schrijven en data te stellen waarbinnen een tuin in goede staat gebracht moet worden. Dit recht is niet aan een  bepaalde periode gebonden maar geldt voor het gehele jaar.

Artikel 5: BEROEP TEGEN ONTZEGGING TUINGEBRUIK .

Van een besluit tot ontzegging van het tuingebruik staat de betrokkene, binnen veertien dagen na datum van

verzending van de schriftelijke kennisgeving van het besluit, daartegen beroep open bij de commissie van

beroep.

Artikel 6: BESTUUR

6.1. Ieder jaar treedt 1/3 van het bestuur af volgens volgend rooster:

1e  voorzitter en 2e  secretaris // 1e  secretaris // 1e  penningmeester en 2e  voorzitter. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

6.2. Bij aftreden van een bestuurslid levert hij/zij binnen veertien dagen alle de vereniging toebehorende

gelden, geldswaardige papieren, boeken en bescheiden, archief enz. in bij het bestuur.

Artikel 7: DAGELIJKS BESTUUR .

7.1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

7.2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de

besluiten van de ledenvergadering en het bestuur.

7.3. Ieder lid van het dagelijks bestuur of hun vervanger tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen.

7.4. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht, of een bestuurslid hiervan de wens te kennen geeft.

Artikel 8: VOORZITTER

Tot de werkzaamheden van de voorzitter behoren:

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en handhaving van de statuten en het reglement;

Hij bekrachtigt met zijn handtekening de door het bestuur goedgekeurde rekeningen

Artikel 9: SECRETARIS

Tot de werkzaamheden van de secretaris behoren:

Het bijhouden van een register van alle leden en aspirant-leden;

Het uitgeven van tuinen;

Het voeren van de correspondentie van de vereniging;

Het in overleg met de voorzitter plannen van de vergaderingen;

Het nauwkeurig aantekening houden van hetgeen in de vergadering wordt behandeld en besloten en het

voorlezen van de uitgewerkte notulen op de eerstvolgende vergadering;

Het maken van een jaarverslag;

Bijhouden van een presentielijst van alle van de vereniging uitgaande vergaderingen;

Het beheren van het archief waarin alle inkomende stukken en alle afschriften van de uitgaande correspondentie van de vereniging en alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden bewaard.

Artikel 10: PENNINGMEESTER

Tot de werkzaamheden van de penningmeester behoren:

Het bijhouden van een register van alle leden en aspirant-leden;

Het tijdig innen en het beheren van de geldmiddelen;

Het doen van betalingen tegen een deugdelijk bewijs;

Het opmaken van een rekening van baten en lasten van het afgelopen boekjaar;

Het opstellen van de jaarlijkse begroting;

Het beleggen van gelden die niet voor direct gebruik nodig zijn op een door het bestuur aangewezen wijze;

De penningmeester is gehouden desgevraagd het bestuur en de kascommissie, belast met de controle op de administratie van de financiën van de vereniging, inzage in de boeken en verdere bescheiden te geven

Artikel 11: COMMISSIES

Overeenkomstig art. 14.3 van de statuten is het bestuur bevoegd om bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

uitvoeren door commissies. Hiertoe zijn de volgende commissies benoemd:

* Commissie van beheer, deze is belast met het toezicht op het tuingebruik zoals verwoord in artikel 4 van dit Reglement;

* Commissie van beroep, belast met het beoordelen van bestuursuitspraken n.a.v. ontzegging van het tuingebruik.

Artikel 12: WIJZIGINGEN REGLEMENT

12.1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de ledenvergadering, indien niet in strijd met de statuten en met gewone meerderheid van stemmen.

12.2. Voorstellen tot wijziging dienen twee maanden vóór de ledenvergadering bij het bestuur te worden

ingediend.

Artikel 13: NIET VOORZIENE ZAKEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of twijfels bestaan omtrent de toepassing hiervan, beslist het bestuur.

Artikel 14: SLOTBEPALING

Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Lelystad op 2 februari 2009 en herzien in 2014.

.

Facebookpagina.

Het Gelderse Hout heeft sinds kort een eigen facebook pagina. Ga, op facebook, naar “het Gelderse Hout”, like de pagina en meld je aan als volger.