De factuur voor 2021, de jaarvergadering 2021…

De facturen voor het nieuwe tuinjaar 2021zijn, op een enkele uitzondering na, betaald.

De jaarvergadering voor 2021 hebben we verdaagd. Volgens de statuten moet het Gelderse Hout binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar ( dat bij ons loopt van 1 december tot 30 november van enig jaar) een algemene ledenvergadering beleggen. Gezien de maatregelen van de overheid m.b.t. het COVID-19 virus, en de richtlijnen van het RIVM, hebben we besloten de jaarvergadering op te schorten tot nader orde, dan wel een vorm te zoeken waarin we met elkaar kunnen overleggen zonder dat we bij elkaar zitten in een zaal.

Let ook op de Nieuwsbrief dienaangaande.

Waar poot ik de aardappelen in 2021?

In 2021 moeten de aardappelen en de “vrije-veld-tomaten” in het midden van de tuin worden gepoot, maximaal 1/3 de deel van de gehuurde tuin. ( de noordkant is de kant van de Beukenhof). 1/3de deel komt neer op 6.60 m. Staat daar toevallig een schuurtje, dan is het helaas niet anders: het te bepoten oppervlak wordt dan kleiner. Er moet altijd gemeten worden vanaf de achterkant van de kavel. Je kunt ook rekenen vanaf het pad. Eerst 6.6 meter uitpassen vanaf het pad en op de dan volgende 6.6 meter mogen/moeten de aardappels worden gepoot.

Alle tuinen zijn verhuurd!

Op dit moment ( mei 2020) zijn alle beschikbare tuinen op het complex verhuurd. Dat geldt voor zowel de reguliere tuinen als de starterstuinen. ( 50 m2). Belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden om op een wachtlijst te worden geplaatst.

Corona maatregelen

Ook op het Gelderse Hout ontkomen we niet aan de richtlijnen m.b.t. het Covid-19 virus. Met andere woorden: ook op de tuin moeten we rekening houden met de onderlingen afstand van 1.5 meter ten opzichte van elkaar, vermijden we ‘samenspraak’ van meer dan 3 mensen, en ook dan op gepaste afstand, én krijgt iedereen het dringende advies thuis te blijven bij verkoudheid of koorts.

Iets anders is dat we de activiteiten als gezamenlijke inkoop van compost hebben geannuleerd om te voorkomen dat mensen onbedoeld te dicht op elkaar zitten bij het kruien.

De plantenruilochtend laten we wel doorgaan, op 23 mei 2020, in aangepaste vorm. Daarover volgt afzonderlijk bericht per mail en Fb.

AVG – wat doen we met de persoonsgegevens?

In de jaarvergadering van 2019 hebben we het reglement persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt duidelijk wat we doen met de gegevens die we vragen van de leden, hierin wordt ook duidelijk wie toegang heeft tot welke gegevens. Hieronder volgt de volledige tekst.

 Om welke gegevens gaat het? Waarom worden ze bewaard? Hoe worden ze opgeslagen?  Hoe zijn de gegevens beveiligd.?  Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de data( = gegevens)?  Wie heeft toegang tot die data?  Aan wie wordt informatie verstrekt?  Wat is daarvoor de procedure ?

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET? 

Naam met voornaam/voorletters (a) Straatnaam + huisnummer (a) Postcode + woonplaats (a)  Telefoonnummer (b) Email adres (b)  Tuinnummer (c) Lid nummer (c)  Bankgegevens (d) Incassogegevens (d) 

WAAROM WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD? 

o De gegevens (a) t/m (d) zijn de basis voor de administratie van de vereniging. Bedoeld om informatie te versturen via de post en/of mail, o contact te kunnen leggen via de telefoon, o tuinders te kunnen traceren, o rekeningen te kunnen sturen en o individuele contacten te kunnen leggen tussen bestuur en leden. 

Bankgegevens (d) zijn nodig om betalingen van huur en anderszins te kunnen innen, borgsommen te kunnen terugbetalen

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD? 

o De gegevens worden na opzegging of afloop van de huurovereenkomst nog 1 jaar bewaard om verrekeningen van borgsommen te kunnen uitvoeren, en contact te kunnen hebben n.a.v. op de tuin aanwezige opstallen, materialen, beplanting etc.

WIE BEHEERT DE GEGEVENSBESTANDEN? 

o De gegevens onder (a) t/m (d) worden beheerd door de secretaris. 

HOE ZIJN DE GEGEVENS BESCHERMD/BEVEILIGD? 

o De gegevens onder (a) t-m (d) zijn ondergebracht in Google-drive  documenten. o Voor de softwarematige beveiliging volgen we de beveiliging van Google. o Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nieuwe documenten aanmaken, waarbij zij anderen toestemming kunnen geven deze gegevens in te zien (leesrecht), dan wel te bewerken ( schrijfrecht). 

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT DE GEGEVENS? 

o Bestuursleden hebben toegang tot (a) t/m (c). o De penningmeester heeft toegang tot (d) o De leden van de commissie van beheer hebben toegang tot a) t/m c) 

WAT IS DE PROCEDURE ALS LEDEN OF DERDEN GEGEVENS UIT HET LEDENBESTAND OPVRAGEN? 

o Bestuursleden kunnen in kleiner verband ( werkgroepen, commissies die onder hun specifieke taak vallen) de gegevens (a) t/m (c) beschikbaar stellen aan de leden van voornoemde commissies of werkgroepen. o Leden kunnen op verzoek bij het bestuur gegevens onder (a) t/m ( c) verkrijgen, echter niet als lijst. o Derden kunnen op een met reden omkleed verzoek om informatie de gegevens (a) t/m (c) ter beschikking krijgen, alleen dan wanneer het gaat om voor de leden interessante onderwerpen, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

UITVOERINGSPROCEDURE 

o Alle huidige leden worden eenmalig over het bovenstaande geïnformeerd. o Nieuwe, toekomstige leden wordt er op gewezen dat hun gegevens worden opgenomen in de ledenlijst, met de condities zoals hierboven beschreven. o De huidige ledenlijsten, en oudere bestanden worden doorgenomen en alle overbodige, c.q. niet relevante gegevens worden verwijderd. Oude, nog bestaande ledenlijsten worden vernietigd. o Deze nieuwe regeling wordt in het Huishoudelijke Reglement opgenomen  en als zodanig vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 11-02- 2019.

Het bestaande HHR zal zo nodig worden aangepast. 

Uitwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming Gelderse Hout 2018

Nieuws uit de Kapschuur.

Op zaterdag 15 juni gaan we, vanaf 14.00 uur bijenhotels bouwen. Lijkt je dat ook leuk, geef je dan op via tuindenkers@hetgeldersehout.nl Wij zorgen voor hout en vulmateriaal en gereedschap. Maar neem vooral ook je eigen gereedschap mee, en eventueel hout en ander materiaal waar je je eigen bijenhotel van wilt maken. Bedoeld voor groot en klein, maar let op: er is een limiet van maximaal 15 deelnemers.

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering 2019 ligt inmiddels weer achter ons. Douwe van ’t Zet is teruggetreden als voorzitter. De nieuwe voorzitter is Pieter Wielinga ( tuin 155).T:0650 664 176 . Voor tuinuitgifte kunt u zich wenden tot Peter Schaap ( T: 0649 433086). Arjan Kok is de penningmeester.

Zaad en pootgoed bestellen.

De zaadcatalogi zijn weer verspreid en/of beschikbaar.

Voor het overzicht:

  • leden die regelmatig bij Garant bestellen hebben een catalogus in de bus gekregen via Christine Koning. Zo niet – en je hebt wel belangstelling: neem even contact op met Christine via:  christine_koning@yahoo.co.uk
  • Leden die biologisch zaad van de Bolster willen bestellen: neem contact op met de secretaris, Pieter Wielinga pieterwielinga@gmail.com
  • Leden die gezamenlijk pootgoed willen inkopen: kijk  op https://www.biologischpootgoed.nl/en geef het door aan Pieter Wielinga ( pieterwielinga@gmail.com )
  • Later in het seizoen worden er weer centraal bonenstokken ingekocht.
  • Bij voldoende belangstelling kunnen we ook zgn. frigo aardbeip[lanten centraal inkopen. Kijk op   http://www.aardbeiplantje.nl en laat het weten aan Pieter Wielinga (pieterwielinga@gmail.com)

Jaarvergadering 2018

De jaarvergadering 2018 komt er aan. Hou die datum vrij in de agenda.

Maandagavond 12-02-2018 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Schor.               ( Parkeren via de Geul). De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.

Naast het huishoudelijke deel komt Frans v.d.Stoep, bekend en erkend vogelaar in Flevoland, ons vertellen over de vogelrijkdom op en rondom ons complex. Hij zal daarbij ook aandacht geven aan de manier waarop  de vogels ons kunnen helpen ( en wij de vogels), om schadelijke insecten te bestrijden.

Aardappel- en ‘vrije veld tomaten’ teelt in 2018.

In 2018 moeten de aardappelen en de tomaten in het vrije veld geteeld worden in het midden van de tuin. U mag daar een stuk van max. 6.6 meter beplanten met aardappelen ( en tomaten) . Een tuin is altijd 20 meter lang. U meet dus vanaf het achterhek of het pad 6.6 meter uit, en vanaf dat punt mag u aardappelen/tomaten planten.

Wanneer er een huisje of schuurtje op de tuin staat, is dat geen reden om vandaar af te meten. Altijd vanaf de achterheining of het pad!