Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Volkstuinvereniging “Het Gelderse Hout” te Lelystad.

gewijzigd en vastgesteld in de jaarvergadering 2014.

Artikel 1: DOEL

De vereniging heeft ten doel het telen van groenten, fruit en bloemen als vrijetijdsbesteding te bevorderen.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1. Personen die als lid wensen toe te treden tot de vereniging dienen zich te wenden tot de secretaris van de vereniging.Toelating geschiedt volgens de Statuten van de vereniging [1].

Wijzigingen in adres, telefoon of mail dienen schriftelijk aan de secretaris te worden gemeld.

2.2. Leden die niet-leden tijdens het groeiseizoen laten tuinieren dienen het bestuur hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

2.3. ‘Niet-leden’ die het tuinieren willen ervaren kunnen gebruik maken van een “Starters tuin”. Het gebruik van een starters tuin valt onder de regels van het tuingebruik zoals in artikel 4 omschreven.

Artikel 3: CONTRIBUTIE, HUUR EN ANDERE KOSTEN

3.1. De hoogte van de jaarlijks te betalen contributie, tuinhuur alsmede andere kosten wordt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

3.2. Bij toetreding tot de vereniging zijn kosten verschuldigd. Deze kosten bestaan uit inschrijfgeld, de contributie, de tuinhuur voor het eerste jaar alsmede een waarborgsom voor de gehuurde grond, één of meerdere opstallen en één (1) sleutel van de toegangshekken.

De inschrijving het geeft ook recht op het gebruik van water dat door de vereniging via een leiding met aansluitpunten op de centrale looppaden beschikbaar wordt gesteld. Contributie en tuinhuur worden aan het begin van het tuinjaar in rekening gebracht en moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn worden extra kosten in rekening gebracht.

3.3. Het verenigingsjaar en tuingebruik begint, met uitzondering van de starters tuinen, op 1 december en eindigt 30 november van een jaar.

3.4. Als de huur wordt opgezegd moet de tuin schoon worden opgeleverd. Dit betekent ook dat afval, zoals glas,hout, plastic, kapotte tegels e.d. verwijderd is. Indien hieraan voldaan dan worden de waarborgsommen terugbetaald. Wanneer de opstal in goede staat verkeerd zal ook daarvoor de borg worden terugbetaald. E.e.a. zal plaatsvinden na vereffening met nog eventueel bestaande schulden aan de vereniging.

3.5. Leden die geroyeerd zijn wegens contributie- en/of huurschuld kunnen alleen dan opnieuw als lid worden toegelaten nadat zij genoemde schulden hebben voldaan.

Artikel 4: TUINGEBRUIK

4.1. De gehuurde tuin dient vóór 15 april gespit, geploegd, gefreesd of zodanig bewerkt te zijn dat deze ontdaan is van alle onkruid en (restanten van) gewassen.

4.2. Leden zijn verplicht de centrale looppaden grenzend aan hun tuin over de halve breedte te onderhouden. De centrale looppaden zijn voorzien van een toegangshek die na iedere passage moet worden gesloten.

4.3. De tuinnummers dienen vanaf het pad duidelijk zichtbaar zijn.

4.4. Tuinafscheidingen en bebouwingen dienen in goede staat te verkeren. Tuinafscheidingen die geen zonlicht doorlaten, zoals schuttingen, golfplaten, rietmatten e.d. mogen in principe niet hoger zijn dan 0.6m. Onder de afrasteringen tussen de tuinen en tussen tuin en looppad dienen onkruidvrij te zijn.

Tuinafscheidingen langs de centrale looppaden mogen niet van prikkeldraad zijn voorzien.

4.5. Opstallen. Onder opstallen wordt verstaan: een houten schuur of tuinhuisje, en een plantenkas. De bouwmaterialen mogen geen asbest bevatten. Mobiele opstallen zoals caravans e.d.mogen niet worden geplaatst. De maximale afmetingen zijn als volgt:

4.5.1 De oppervlakte van schuur/tuinhuisje bedraagt 5 m2 per are, met een max.        van 10 m2 per twee of meer aren aaneengesloten tuin.

De oppervlakte van een plantenkas mag niet meer zijn dan max. 15 m2, ongeacht      de grootte van de tuin die is gehuurd.

4.5.2 Voor het oprichten van opstallen welke hoger zijn dan 0,6 m moet vooraf overleg met het bestuur plaatsvinden. Bouwvergunningen worden alleen door de Gemeente Lelystad afgegeven;

4.5.3 Opstallen dienen op een afstand van 1m vanaf de achterkant van de tuin te worden geplaatst. Plantenkassen dienen eveneens achter op de tuin te worden geplaatst. Er mag geen ander bestratingsmateriaal worden gebruikt dan tegels van 30 x 30.

4.6. Bessenstruiken, frambozen, bramen e.d. dienen minimaal één meter van de scheiding tussen tuin en looppad te worden geplaatst. Vruchtbomen mogen alleen in het midden van de tuin worden geplant.

4.7. De regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Lelystad) zijn van toepassing en dienen te worden nageleefd.

Open vuur is verboden. Het verbranden van afval op de tuin is dus niet toegestaan. Tuinafval moet op eigen tuin gecomposteerd of meegenomen worden naar huis. Het deponeren van (tuin)afval buiten het tuincomplex is een milieu delict. Geluidsoverlast voor de omwonenden moet worden voorkomen.

Het bestuur is niet verantwoordelijk wanneer politie of brandweer infunctie optreden op het complex.

4.8. Voor de teelt van aardappelen geldt een wettelijk verplichte teeltwisseling.Hierdoor mag ten hoogste op eenderde van de oppervlakte aardappelen worden geteeld. Gebruik van niet NAK-gekeurd pootgoed is verboden.

Het voor de teelt van aardappelen geschikte deel wordt vroegtijdig aangegeven op de website en via Nieuwsbrieven. In verband met aardappelziekte (Phytophthora infestans) is ieder verplicht zijn gewas te controleren. Zieke planten moeten direct van het tuincomplex verwijderd en vernietigd worden.

4.9. Van april tot en met september zal de Commissie van Beheer (CvB) controle op het gebruik van de tuin zoals hiervoor is aangegeven, uitoefenen. Tuinen waarvoor een waarschuwing wordt uitgeschreven worden na ± 10 dagen nogmaals gecontroleerd. Wanneer de leden na twee waarschuwingen voorzien van een uiterste datum voor herstel in gebreke blijven, kan het gebruik van de tuin worden ontzegd. De kosten voor het opruimen van een dergelijke tuin worden aan betrokkene in rekening gebracht. Nog aanwezige bruikbare eigendommen vallen toe aan de vereniging.

4.10. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen valt onder de landelijke wetgeving en is in derhalve niet toegestaan.  De onkruidbestrijding dient door de tuinder te worden uitgevoerd met uitsluitend toegestane middelen.

4.11. Kinderen beneden 12 jaar mogen niet zonder begeleiding op het tuincomplex komen.

4.12. Er mogen geen huisdieren en/of kleinvee op het tuincomplex gehouden worden. Honden mogen alleen aangelijnd op het tuincomplex worden meegenomen. Tuinders dienen ten alle tijde te voorkomen dat honden hun behoeften op de tuin doen. In dat geval dient de tuinder e.e.a. onmiddellijk te verwijderen. Herhaling leidt tot een verbod de hond mee te nemen.

4.13. Ruilen van een tuin is alleen mogelijk in overleg en na toestemming van het bestuur.

Artikel 5: BESTUUR

5.1. Het bestuur bestaat uit vijf leden; voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

5.2. Bij aftreden van een bestuurslid levert hij/zij binnen veertien dagen alle de vereniging toebehorende gelden, geldswaardige papieren, boeken en bescheiden, archief enz. in bij het bestuur.

5.3. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering en het bestuur.

5.4. Ieder lid van het dagelijks bestuur of zijn/haar vervanger tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen.

5.5. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht, of een bestuurslid hiervan de wens te kennen geeft.

Artikel 6: VOORZITTER

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en handhaving van de statuten en het reglement; Hij bekrachtigt met zijn handtekening de door het bestuur goedgekeurde rekeningen.

Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

 

Artikel 7: SECRETARIS

Tot de werkzaamheden van de secretaris behoren:

 • Het bijhouden van een register van alle leden en aspirant-leden;
 • Het uitgeven van tuinen;
 • Het voeren van de correspondentie van de vereniging;
 • Het in overleg met de voorzitter plannen van de vergaderingen;
 • Het maken van verslagen van vergaderingen en ander overleg wen het verspreiden van deze verslagen op de eerstvolgende vergadering;
 • Het maken van een jaarverslag voor de ledenvergadering;
 • Bijhouden van een presentielijst van alle van de vereniging uitgaande vergaderingen;
 • Het beheren van het archief waarin alle inkomende stukken en alle afschriften van de uitgaande correspondentie van de vereniging en alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden bewaard.
 • Het verzorgen van de communicatie tussen bestuur en leden.
 • Het vertegenwoordigen van het bestuur in contacten met derden.

Artikel 8: PENNINGMEESTER

Tot de werkzaamheden van de penningmeester behoren:

 • Het bijhouden van een register van alle leden en aspirant-leden, in nauw overleg met de secretaris;
 • Het tijdig innen en het beheren van de geldmiddelen;
 • Het doen van betalingen tegen een deugdelijk bewijs;
 • Het opmaken van een rekening van baten en lasten van het afgelopen boekjaar ten behoeve van de jaarvergadering.
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting ten behoeve van de jaarvergadering.
 • Het beleggen van gelden die niet voor direct gebruik nodig zijn op een door het bestuur aangewezen wijze;

De penningmeester is gehouden de financiële administratie voor te leggen aan de kascommisie die namens de leden belast is met de controle. De kascommissie meldt het resultaat aan het bestuur en de leden. Zijn de ontvangsten en uitgaven correct geboekt ontvangt de penningmeester tijdens de ledenvergadering decharge over het afgelopen jaar.

Artikel 9: COMMISSIES

Overeenkomstig art. 14.3 van de Statuten is het bestuur bevoegd om bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies. Hiertoe zijn de volgende commissies benoemd:

9.1. Commissie van Beheer. Deze commissie bestaat uit drie leden en is belast met het toezicht op het tuingebruik zoals verwoord in artikel 4.9 van dit Reglement.

9.2 Commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit drie leden en kan na raadpleging van de commissie van beheer en het bestuur overgaan tot ontzegging van het tuingebruik.

9.3 Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit drie personen (niet-leden).  Deze commissie is kan op verzoek van leden en bestuur, na onderzoek over een besluit van het bestuur over een klacht van een lid, daarover een voor partijen bindende uitspraak doen. Voor deze Klachtencommissie is een reglement opgesteld dat in de algemene ledenvergadering van 11 februari 2013 is goedgekeurd en vastgesteld.

9.4 Kippencommissie. Deze commissie begeleidt en bewaakt het proefproject om kippen te houden op het complex. Dit project loopt vanaf februari 2014 tot eind 2016. Vanuit het bestuur neemt 1 lid deel aan deze commissie.

Artikel 11: WIJZIGINGEN REGLEMENT

Wijzigingen in dit reglement kunnen op verzoek van het bestuur en/of de leden alleen worden aangebracht na goedkeuring van de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen, voor zover deze wijzigingen niet in strijd zijn met de statuten. Voorstellen tot wijziging dienen twee maanden vóór de ledenvergadering, die jaarlijks omstreeks 1 februari wordt gehouden, bij het bestuur te worden ingediend.

Artikel 12: NIET VOORZIENE ZAKEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of twijfels bestaan omtrent de toepassing hiervan, beslist het bestuur.

Artikel 13: SLOTBEPALING

Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Lelystad

op 4 februari 2014.

 

 

[1] E.e.a zoals opgenomen in de Akte van oprichting, dd 30 maart 1981.

Starterstuinen .

Het Gelderse Hout heeft in de voorgaande jaren altijd een aantal zgn. starterstuinen beschikbaar gehad. Een starterstuin is een tuin van 50 m2 ( de helft van en normale tuin dus), bedoeld voor mensen die niet zeker weten of tuinieren wel iets voor hen is, maar dat wel willen proberen. De kosten waren beperkt (   huur van de grond en  borg voor een sleutel). Daarvoor was het mogelijk om tussen half april en half november ervaring op te doen. Gebruik van water was inbegrepen. Aangezien alle beschikbare tuinen op het complex zijn verhuurd, zijn er dit jaar geen starterstuinen beschikbaar. We laten het concept niet los, maar op dit moment is er eenvoudigweg geen (starters-)tuin meer beschikbaar.

Aardappelen en Tomaten in 2017.

Voor 2017 gelden de volgende teeltvoorschriften:

Aardappelen (en tomaten) dienen op de noordzijde van uw akker te worden verbouwd, op maximaal 1/3 deel. De noordzijde  is hetzelfde als de ” kant van de Beukenhof”.  Er si wel eens verwarring: tuinders meten 1/3 deel af vanaf een schuurtje. Dat is niet toegestaan. U meet uit vanaf de afrastering. De commissie van beheer controleert hierop.